Jackson Palias enjoying the view through Doane telescope.