2022 GiGis Jaimie Rios  her brother Robert Migliore  GiGi Gianni